Logo

One Stop Service For All 4.0 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

 พิกัดจุดฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม อบจ.สงขลา

ลำดับ ชื่อสถานที่ฉีด
1. โรงพยาบาลสงขลา (ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ชั้น 2)

เส้นทาง : เส้นทาง

2. โรงพยาบาลจะนะ

เส้นทาง : เส้นทาง