Logo

One Stop Service For All 4.0 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

 พิกัดศูนย์สร้างสุขชุมชน

ลำดับ ชื่อศูนย์สร้างสุข ตารางการให้บริการ
1. ศูนย์สร้างสุขเทศบาลระโนด

ที่อยู่ : ต.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0887842969

เส้นทาง :

2. ศูนย์สร้างสุขเทศบาลเมืองสะเดา

ที่อยู่ : ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074411500

เส้นทาง : เส้นทาง

3. ศูนย์สร้างสุขเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ที่อยู่ : ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ :

เส้นทาง : เส้นทาง

4. ศูนย์สร้างสุขชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

ที่อยู่ : ต.กระดังงา อ.สทิงพระ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0862891285

เส้นทาง :

5. ศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลเมืองสิงหนคร

ที่อยู่ : ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0974497896

เส้นทาง :

6. ศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลทุ่งลาน

ที่อยู่ : ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0819594840

เส้นทาง :

7. ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

ที่อยู่ : ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0611732933

เส้นทาง : เส้นทาง

8. ศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลกระแสสินธุ์

ที่อยู่ : ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0895980876

เส้นทาง :

9. ศูนย์สร้างสุขชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง

ที่อยู่ : ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0640733341

เส้นทาง :

10. ศูนย์สร้างสุขชุมชน เทศบาลตำบลบางเหรียง

ที่อยู่ : ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0945933539

เส้นทาง :

11. ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.คูหา อำเภอสะบ้าย้อย

ที่อยู่ : 1/1 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074507141-2

เส้นทาง : เส้นทาง

12. ศูนย์สร้างสุขชุมชน อบต.ทับช้าง อำเภอนาทวี

ที่อยู่ : ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

13. ศูนย์สร้างสุขชุมชน ตำบลตลิ่งชัน

ที่อยู่ : ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0914632660

เส้นทาง :

14. ศูนย์สร้างสุขเทพา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ : 0

เส้นทาง :

15. ศูนย์สร้างสุขชุมชน รพ.สต.ม่วงงาม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ : 0

เส้นทาง :

16. ศูนย์สร้างสุขชุมชน รพ.สต.จะโหนง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

17. ศูนย์สร้างสุขชุมชน ตำบลท่าม่วง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.สงขลา

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

18. ศูนย์สร้างสุขชุมชน ตำบลท่าข้าม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

19. ศูนย์สร้างสุขชุมชน ตำบลท่าช้าง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.สงขลา

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :