Logo

One Stop Service For All 4.0 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

 พิกัดธนาคารสร้างสุข

ลำดับ ชื่อศูนย์สร้างสุข ตารางการให้บริการ
1. โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ อำเภอนาทวี

ที่อยู่ : ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

2. เทศบาลตำบลนาทวีนอก

ที่อยู่ : 32 ม.8 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074-371642

เส้นทาง :

3. โรงพยาบาลควนเนียง

ที่อยู่ : 074386646 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074386646

เส้นทาง :

4. สมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา

ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 4 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0815439540

เส้นทาง : เส้นทาง

5. เทศบาลตำบลเชิงแส

ที่อยู่ : ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074399249

เส้นทาง :

6. ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

ที่อยู่ : ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : -

เส้นทาง : เส้นทาง

7. เทศบาลตำบลพะวง

ที่อยู่ : 99/99 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074-333222-3

เส้นทาง :

8. สมาคมอาสาสร้างสุข

ที่อยู่ : 1004 ม.ุ6 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 094-7305529

เส้นทาง :

9. เทศบาลตำบลบางเหรียง

ที่อยู่ : 15/4 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074581641

เส้นทาง : เส้นทาง

10. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 3 จังหวัดสงขลา

ที่อยู่ : 81/2 ม.1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074802114

เส้นทาง :

11. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

ที่อยู่ : 114 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 074 536 570 ต่อ 112

เส้นทาง :

12. โรงพยาบาลสงขลา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

13. โรงพยาบาลสทิงพระ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

14. โรงพยาบาลจะนะ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

15. โรงพยาบาลเทพา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

16. โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

17. โรงพยาบาลระโนด

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

18. โรงพยาบาลกระแสสินธุ์

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

19. โรงพยาบาลรัตภูมิ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

20. โรงพยาบาลสะเดา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

21. โรงพยาบาลหาดใหญ่

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

22. โรงพยาบาลนาหม่อม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

23. โรงพยาบาลสิงหนคร

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

24. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

25. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

26. โรงพยาบาลบางกล่ำ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

27. เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

28. เทศบาลตำบลเกาะแต้ว

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

29. เทศบาลตำบลคูหาใต้

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

30. เทศบาลตำบลบ้านนา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

31. เทศบาลตำบลปริก

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

32. เทศบาลตำบลพะตง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

33. เทศบาลตำบลระโนด

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

34. เทศบาลตำบลลำไพล

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

35. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

36. เทศบาลเมืองควนลัง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

37. เทศบาลเมืองสิงหนคร

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

38. ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง ทน.สงขลา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

39. เทศบาลตำบลสทิงพระ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

40. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

41. องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

42. องค์การบริหารส่วนตำบลโรง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

43. อบต.เกาะใหญ่

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

44. อบต.เกาะยอ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

45. อบต.ขุนตัดหวาย

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

46. อบต.เขามีเกียรติ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

47. อบต.คลองแดน

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

48. อบต.คลองหรัง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

49. เทศบาลเมืองคลองแห

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

50. อบต.คูขุด

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

51. อบต.จะโหนง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

52. อบต.ชุมพล

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

53. อบต.ท่าข้าม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

54. อบต.ท่าชะมวง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

55. อบต.ท่าหิน อ.สทิงพระจ.สงขลา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

56. อบต.บ่อดาน

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

57. อบต.บางเขียด

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

58. อบต.บาโหย

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

59. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

60. อบต.ระวะ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

61. อบต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

62. อบต.วังใหญ่

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

63. อบต.ประกอบ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

64. อบต.ทุ่งขมิ้น

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

65. อบต.วัดขนุน

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

66. ทต.กระแสสินธุ์

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

67. อบต.นาหมอศรี

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

68. อบต.ทุ่งพอ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

69. อบต.คลองกวาง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

70. เทศบาลเมืองม่วงงาม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

71. อบต.คลองรี

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

72. ทต.นาทับ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

73. อบต.สะกอม อ.จะนะ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

74. ทต.คลองแงะ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

75. อบต.เปียน

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

76. เทศบาลตำบลคูเต่า

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

77. เทศบาลตำบลชะแล้

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

78. เทศบาลตำบลนาทวี

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

79. ทต.สำนักขาม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

80. อบต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

81. เทศบาลนครหาดใหญ่

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

82. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

83. อบต.สำนักแต้ว

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

84. อบต.คลองหลา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

85. อบต.คลองหอยโข่ง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

86. อบต.ฉาง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

87. เทศบาลตำบลจะนะ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

88. อบต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

89. อบต.ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

90. อบต.ปากรอ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

91. อบต.รำแดง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

92. ทต.บ่อตรุ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

93. เทศบาลตำบลบ้านไร่

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

94. เทศบาลตำบลบ้านหาร

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

95. เทศบาลตำบลปากแตระ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

96. เทศบาลตำบลทุ่งลาน

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

97. อบต.พะตง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

98. อบต.ปริก

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

99. อบต.ปากบาง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

100. อบต.สะท้อน

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

101. อบต.ห้วยลึก

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

102. อบต.สะกอม เทพา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

103. อบต.ป่าชิง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

104. เทศบาลเมืองสะเดา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

105. อบต.พังลา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

106. อบต.เทพา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

107. เทศบาลตำบลท่าช้าง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

108. อบต.ชิงโค

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

109. อบต.พิจิตร

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

110. อบต.เกาะสะบ้า

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

111. อบต.แค

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

112. อบต.ทุ่งใหญ่

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

113. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

114. เทศบาลตำบลน้ำน้อย

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

115. อบต.คู

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

116. อบต.ดีหลวง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

117. อบต.สนามชัย

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

118. เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

119. เทศบาลเมืองคอหงส์

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

120. เทศบาลตำบลนาสีทอง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

121. เทศบาลตำบลเทพา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

122. เทศบาลตำบลควนเนียง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

123. เทศบาลตำบลท่าพระยา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

124. เทศบาลตำบลโคกม่วง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

125. อบต.ควนรู

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

126. อบต.ทุ่งใหญ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

127. อบต.ลฉลุง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

128. อบต.ท่าม่วง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

129. อบต.คลองทราย

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

130. อบต.ป่าขาด

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

131. อบต.นาหม่อม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

132. อบต.น้ำขาว

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

133. อบต.ท่าหมอไทร

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

134. อบต.คลองเปียะ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

135. อบต.สะพานไม้แก่น

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

136. อบต.จะทิ้งพระ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

137. อบต.วัดจันทร์

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

138. อบต.ท่าบอน

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

139. อบต.กระดังงา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

140. อบต.เขาแดง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

141. อบต.บ้านโหนด

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

142. อบต.จะแหน

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

143. อบต.ระโนด

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

144. อบต.แดนสงวน

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

145. อบต.บ้านใหม่

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

146. อบต.คูหา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

147. อบต.ทับช้าง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

148. อบต.ทุ่งหวัง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

149. อบต.ท่าโพธิ์

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

150. อบต.บ่อแดง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

151. คลองอู่ตะเภา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

152. แม่ทอม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

153. เทศบาลสะบ้าย้อย

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

154. อบต.ธารคีรี

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

155. เทศบาลตำบลปาดัง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

156. อบต.ท่าประดู่

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

157. อบต.บ้านขาว

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

158. อบต.พังยาง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

159. อบต.ควนโส

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

160. อบต.ทุ่งหมอ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

161. อบต.เขาพระ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

162. อบต.วัดสน

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :