Logo

One Stop Service For All 4.0 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสงขลา

 พิกัดธนาคารสร้างสุข

ลำดับ ชื่อศูนย์สร้างสุข ตารางการให้บริการ
1. โรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ อำเภอนาทวี

ที่อยู่ : ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

2. สมาคมคนพิการ จังหวัดสงขลา

ที่อยู่ : 21 หมู่ที่ 4 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0815439540

เส้นทาง : เส้นทาง

3. ศูนย์สร้างสุของค์การบริหารส่วนตำบลคูหา

ที่อยู่ : 999 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

โทรศัพท์ : 0998989999

เส้นทาง :

4. ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ

ที่อยู่ : ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

โทรศัพท์ : -

เส้นทาง : เส้นทาง

5. ศูนย์สร้างสุขชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

6. ศูนย์สร้างสุขชุมชนเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

7. ศูนย์สร้างสุขชุมชนเทศบาลเมืองสะเดา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

8. ศูนย์สร้างสุขชุมชนเทศบาลตำบลระโนด

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

9. ศูนย์สุร้างสุขชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงงาม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

10. ศูนย์สร้างสุขชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะโหนง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

11. ศูนย์สร้างสุขชุมชนศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

12. ศูนย์สร้างสุขชุมชนศาลาสร้างสุข นิคมสร้างตนเองเทพา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

13. ศูนย์สร้างสุขชุมชนศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบลท่าข้าม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

14. ศูนย์สร้างสุขชุมชนศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

15. โรงพยาบาลสงขลา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

16. โรงพยาบาลสทิงพระ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

17. โรงพยาบาลจะนะ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

18. โรงพยาบาลเทพา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

19. โรงพยาบาลสะบ้าย้อย

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

20. โรงพยาบาลระโนด

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

21. โรงพยาบาลกระแสสินธุ์

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

22. โรงพยาบาลรัตภูมิ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

23. โรงพยาบาลสะเดา

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

24. โรงพยาบาลหาดใหญ่

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

25. โรงพยาบาลนาหม่อม

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

26. โรงพยาบาลควนเนียง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

27. โรงพยาบาลสิงหนคร

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

28. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

29. โรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :

30. โรงพยาบาลบางกล่ำ

ที่อยู่ : ต. อ. จ.

โทรศัพท์ :

เส้นทาง :